Hồng Hoang Quan Hệ Hộ

Bạch Cẩm trọng sinh Tam Thanh thành thánh trước, hơn nữa bị Thông Thiên thu làm đệ tử, mãnh liệt cảm giác nguy cơ Bạch Cẩm bắt đầu mở ra mình cầu sinh đường, nịnh hót sư bá, kết giao đại năng, từng ly từng tí ảnh hưởng hồng hoang đại thế, cấu tạo một người mạng lưới quan hệ đem mình bảo vệ trong đó. Trong quá trình này, Bạch Cẩm cũng thắng được vô số tiếng tăm.

Thái Thượng: "Bạch Cẩm có đại trí tuệ!"
Nguyên Thủy: "Thông Thiên những đệ tử kia trong, chỉ có Bạch Cẩm có thể nhìn."
Thông Thiên: "Nhất biết ta ý vẫn là Bạch Cẩm."
Chuẩn Đề: "Bạch Cẩm vô sỉ đứng lên, bần tăng cam bái hạ phong!"
Đa Bảo Như Lai: "Bạch Cẩm chính là một hèn hạ vô sỉ, gian trá tiểu nhân."
Ngọc Đế: "Trên đời lại cũng không có so với Bạch Cẩm sư chất càng trọng tình nghĩa."
...